Visie

Basisschool De Smalle is een onderdeel van Sint-Leo Hemelsdaele. Een scholengroep in het centrum en noorden van Brugge.

Onze school bevindt zich in het hart van Koolkerke, vlak naast de kerk. In onze school zijn zowel kleuters als lagere schoolkinderen welkom. 239 Smalliërs verwelkomen je graag op onze school.

Voor wat staan wij? Dat lees je hieronder in onze schoolvisie.

Een zorgzame en gastvrije school

Op onze school worden er inspanningen geleverd om de leerlingen en de ouders zich thuis te laten voelen

Daarom proberen we in de eerste plaats te streven naar laagdrempeligheid. Onze school heeft open deuren waar de ouders steeds welkom zijn en vriendelijk worden te woord gestaan. Ouders met problemen worden opgevangen, gerustgesteld en het probleem krijgt prioriteit. De leerlingen kunnen steeds terecht bij hun leerkracht of bij de leerkracht sociaal- en emotioneel leren die optreedt als vertrouwenspersoon. De school heeft ook een traditie van huisbezoeken bij wijze van eerste contact. De leerkracht bezoekt de ouders thuis om zich voor te stellen en te vertellen over de werking in de klas. Daardoor voelen ouders en kind zich welkom.

De eerste schooldag organiseren we een ‘welkom-op-school-moment’ met koffie en boterkoeken in samenwerking met onze oudervereniging, Vrienden van De Smalle.

Twee keer per jaar organiseert de school een oudercontact (met kerst en op het einde van het schooljaar). Daar worden niet alleen de schoolse resultaten besproken maar de ouders worden ook geïnformeerd over het welbevinden van hun kind. Er zijn ook tussentijdse oudergesprekken waar nodig om een goede opvolging te verzekeren. Tijdens het laatste oudercontact worden de ouders getrakteerd op een glas bij wijze van ‘dank u wel voor het vertrouwen’. Aan de ouders en de leerlingen van het zesde leerjaar wordt door onze oudervereniging een receptie aangeboden.

Onze school levert inspanningen omdat de leerling en de leerkracht zich thuis zouden voelen

Op het niveau van de leerling kun je dit merken aan de speeltuin en het dierenpark waar de school in investeerde. Recent werd het grootste deel van de speeltuin en ook de kleutertrein helemaal vernieuwd. Ook organiseren wij op geregelde tijdstippen extra-muros activiteiten zoals sportactiviteiten op woensdagmiddag, museabezoek, bos- en zeeklassen. In de lagere school bespreekt de leerkracht voorafgaand aan het oudercontact in een één – één gesprek het welbevinden van de leerling tijdens een kindcontact. Groeikansen worden er besproken en opgevolgd.De lessen sociaal- en emotioneel leren worden door de leerlingen als heel positief ervaren. Ieder kind beschikt over een eigen leefboek waarin zijn of haar schoolleven wordt neergepend, getekend en gepersonaliseerd. Op niveau van de leerkracht worden inspanningen geleverd zodat iedereen zich thuis voelt op school. Je merkt dit aan de leraarskamer waar het leuk vertoeven is. Samen zijn we sterker door het organiseren van vele overlegmomenten en de openklas structuur. Verjaardagen worden altijd gevierd en op geregelde tijdstippen gaan we samen uit eten. Elke vrijdagmiddag is er een onthaastingmoment waar de op school etende leerkrachten om de beurt het aperitief verzorgen. Driejaarlijks organiseren we een teambuildingweekend waar alle leerkrachten aan deelnemen. Ieder jaar organiseert de school ook functioneringsgesprekken waar de leerkracht in een open sfeer samen met de directeur streeft naar een beter werkklimaat.

Een beleid voor leerlingen die extra zorg behoeven, vinden wij nodig

Onze school investeert in competente mensen die samen het zorgteam uitmaken. Zij nemen onder andere de klas over terwijl de titularis tijd neemt om kinderen met zorg bij te werken. Extra aandacht besteden we eveneens aan hoogbegaafde kinderen aan wie extra uitdagend leermateriaal wordt verstrekt. Het volgsysteem op school ondersteunt de zorgverstrekkers en ook de samenwerking met het CLB ervaren we als positief.

Onze school staat open voor alle culturen

In onze school zijn alle leerlingen welkom! Dit beschouwen we als een erezaak. Anderstaligen worden begeleid. Leerlingen met een ander geloof genieten geen voorkeursbehandeling maar worden gelijk behandeld. Ze zijn niet verplicht om bijvoorbeeld hun eerste communie te doen.Via onze Erasmusprojecten komen de leerkrachten in contact met andere culturen wat zorgt voor een bredere kijk. Ook financiert onze school drie kinderen via de NGO ‘Cunina’.

Een school met perspectief

De Smalle is een school met een christelijke levensvisie met respect voor diverse religieuze en humanistische levensbeschouwing

Wekelijks investeert onze school onderwijstijd in godsdienst. Hoewel wij de christelijke levensvisie trachten voor te leven, besteden we ook in alle klassen aandacht aan andere overtuigingen. Tweemaandelijks organiseren wij een eucharistieviering in onze parochiekerk voor de lagere afdeling. Deze vieringen worden telkens door een bepaald leerjaar verzorgd. Jaarlijks vergasten de leerlingen uit de vijfde klas onze school op een kerstspel. Daarnaast wordt er een een instap- en dankviering georganiseerd naar aanleiding van de eerste communie en het vormsel.

Op school vinden wij het ontwikkelen van sterktes belangrijk

De theorie van Marcus Buckingham rond ‘Work with your strengths’ vormt een belangrijke peiler in ons opvoedingsproject. Het ontwikkelen van sterktes bij kinderen vinden wij belangrijker dan enkel het wegwerken van zwaktes.De leerkrachten gebruiken elkaars sterktes in de open parallelklassen en elke leerkracht kan terecht in een werkgroep die aansluit bij zijn eigen sterktes. De leerlingen leren hun eigen sterktes ontdekken en ontwikkelen o.a. tijdens de lessen sociaal- en emotioneel leren. De school speelt daar op in door: de knapjes op school, het uitwerken van thema’s via meervoudige intelligentie (theorie van Gardner), het labyrint op de speelplaats, het leefboek waar een kind individueel een portfolio maakt van zijn eigen schoolloopbaan, het schoolfeest in de Brugse Stadsschouwburg…

Op onze school worden er inspanningen geleverd om een rijke en uitdagende leeromgeving te creëren vertrekkend vanuit de leefwereld van elk kind

Elke parallelklas in het lager beschikt over een digitaal bord. In de kleuterafdeling wordt ervaringsgericht gewerkt met seizoensgebonden belangstellingsthema’s. Techniekkoffers zorgen voor de nodige uitdagingen. Verder werd er geïnvesteerd in een schitterende speeltuin, een stille tuin met een dierenpark, het speelhuisje waar kinderen van het lager materiaal kunnen ontlenen tijdens de speeltijden, spelkoffers in het kleuter en een podium voor drama en dans. Een geluidsinstallatie staat permanent ter beschikking. In ons sprookjeshuisje hebben de leerlingen en leerkrachten een gezellige ruimte ter beschikking om verhalen tot leven te wekken.

Een duurzame school

Onze school investeert in het sociaal vaardig maken van de leerlingen, maakt werk van de goede relaties en leert hen verantwoordelijkheid op te nemen

Wekelijks krijgen de kinderen van de lagere afdeling een lestijd sociaal- en emotioneel leren door een juf die daarvoor diverse opleidingen volgde. In de klas en op de speelplaats gelden regels die in de klas worden aangeleerd. Op school leren kleuters en leerlingen verantwoordelijkheid op te nemen door: taakjes gedurende een bepaalde periode uit te voeren, klasleider te zijn, de speelplaats en schoolomgeving netjes te houden,  het dierenpark te onderhouden, mee te helpen aan het tutorlezen, …

Op onze school heerst een inspraak- en overlegcultuur, zowel met ouders, leerlingen, personeel als de lokale gemeenschappen

Onze school beschikt over een actieve oudervereniging ‘Vrienden van De Smalle’ die de school financieel ondersteunt en een brug slaan tussen de ouders en de school. De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en leden van de lokale gemeenschappen. Zij brengen adviezen uit over schoolaangelegenheden. De leerkrachten vergaderen wekelijks tijdens het maandagmorgenoverleg waar praktische zaken voor de komende week worden besproken. Daarnaast vergaderen de leerkrachten maandelijks. Tijdens deze vergadering komen inhoudelijke zaken en/of schoolprojecten aan bod. Elke week worden in de lagere en kleuterafdeling de parallelleerkrachten twee lestijden klasvrij gemaakt om met elkaar te overleggen. Op onze school heerst er tenslotte ook een cultuur van werkgroepen waardoor niet alleen nieuwe ideeën tot stand komen maar waardoor ook de lasten over verschillende schouders worden verdeeld.

Op onze school is er aandacht voor reflectie en levenslang leren

Op leerlingenniveau is er in De Smalle aandacht voor reflectie via het kindeigen rapport en het leefboek. De kinderen evalueren zichzelf. In het leefboek kan het kind zijn beleving en creativiteit kwijt. Kringgesprekken zijn eveneens ingebed in de schoolcultuur.De leerkrachten worden gestimuleerd om zich individueel of in groep bij te scholen rond onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen. Ook proberen wij onze pedagogische studiedagen zinvol in te vullen door te kiezen voor onderwerpen die passen in onze visie rond levenslang leren. Erasmusprojecten geven de leerkrachten eveneens de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen. Functioneringsgesprekken zorgen voor betere werkomstandigheden. Tot slot organiseert de school tijdens de personeelsvergaderingen regelmatig evaluatiemomenten waarbij we onze werking evalueren, bijsturen waar nodig en kwalitatief bewaken.

Op onze school voeden wij de kinderen op tot milieubewust en gezond leven

Dat kun je merken aan het volgende gezondheidsbeleid: elke voormiddag een fruitmoment, gezond ontbijt op school, aanmoediging voor gezonde tussendoortjes, gezondheidsdag, deelname aan MOEV-activiteiten en naschoolse sport (Sportkriebels voor het derde kleuter, Speelkriebels voor de eerste graad lager, jazzdans en netbal voor de bovenbouw). Sport op school vinden wij eveneens belangrijk. De speeltuin en de speelplaats nodigen daartoe uit. Al jaren loopt bij ons op school het MOS-project. Kinderen leren afval te reduceren en te sorteren. Maandelijks ruimt een lagere klas de de schoolomgeving op, om zo het ecologisch bewustzijn bij de leerlingen te stimuleren. De stille tuin en het dierenpark zorgen voor een oase van rust en bewondering voor het mooie in de natuur.

Een school met passie

Onze school durft te vernieuwen en nieuwe ideeën worden gestimuleerd

Onze nieuwbouw straalt deze visie volledig uit: de tussenwanden in de parallelklassen zorgen voor een openheid tussen leerling en leerkracht en tussen de leerkrachten onderling. Zij maken daardoor gebruik van elkaars sterktes om op regelmatige basis aan co-teaching te doen. Ook beschikt elke pedagogische ruimte over een digitaal bord. Methodes worden steeds geëvalueerd en vernieuwd. Nieuwe ideeën worden in de groep gegooid, uitgeprobeerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Zo hebben we geïnvesteerd in ICT, SEL, Erasmus, techniekkoffers, het leefboek, meervoudige intelligentie, Bingel, integratie van iPad gebruik, de speeltuin, het speel-en sprookjeshuisje en het dierenpark. Werkgroepen zorgen voor nieuwe ideeën die dan weer leiden tot een (ver)nieuw(d)e aanpak. Onze twee schoolfeesten zijn daar een geslaagd voorbeeld van. Onze deelname aan Erasmusprojecten geeft vaak aanleiding tot nieuwe inzichten en werkmethodes.

Op onze school stimuleert men het engagement, worden keuzes gemaakt en neemt men verantwoordelijkheid op

De Smalle heeft een rijke traditie op het vlak van werkgroepen: organiseren van de sportdag, jeugdboekenweek, taalpromotie, Sinterklaasfeest, schoolfeest, MOS,… Ook op het niveau van de scholengemeenschap zijn onze leerkrachten actief: werkgroep pastoraal, ICT en zorg. Deze werkgroepen vergaderen regelmatig en delen dan hun bevindingen en beslissingen mee aan de groep op personeelsvergaderingen of tijdens het maandagmorgenoverleg.

Leerkrachten kunnen zich voortdurend vernieuwen door na te scholen

Elk jaar kunnen de leerkrachten kiezen uit een rijk aanbod van individuele nascholingen. De directeur is hiervoor verantwoordelijk en bundelt alles in een nascholingsplan.  Mogelijke opleidingen mogen door de leerkracht zelf worden aangebracht. Pedagogische studiedagen zijn dan weer gericht op het team. De laatste jaren kiezen we zelfs om af en toe samen met onze collega’s van de scholengemeenschap een onderwerp onder de loep te nemen. In de Smalle kijken we pas achterom wanneer we van plan zijn die kant uit te gaan.

Op onze school wordt creativiteit gestimuleerd

Onze school staat open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar andere invalshoeken om de kinderen dagelijks te boeien. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren van elkaar. Het kinderspektakel, de jaarlijkse talentenshow tijdens feest op school, …  zorgen ervoor dat kinderen creatief bezig blijven. Voor knutselactiviteiten worden vaak externen gevraagd om de talenten van de kinderen te helpen ontplooien.

Hanna Arendt schreef ooit: ‘Een pedagogische houding is een houding van liefhebben’