Visie

Basisschool De Smalle is een onderdeel van Sint-Leo Hemelsdaele. Een scholengroep in het centrum en noorden van Brugge.

Onze school bevindt zich in het hart van Koolkerke, vlak naast de kerk. In onze school zijn zowel kleuters als lagere schoolkinderen welkom. 246 Smalliërs verwelkomen je graag op onze school. Voor wat staan wij? Dat lees je hieronder in onze schoolvisie.

 

Een zorgzame en gastvrije school

Op onze school worden er inspanningen geleverd om de leerlingen en de ouders zich thuis te laten voelen.

Daarom proberen we in de eerste plaats te streven naar laagdrempeligheid. Onze school heeft open deuren waar de ouders steeds welkom zijn en vriendelijk worden te woord gestaan. Ouders met problemen worden opgevangen, gerustgesteld en het probleem krijgt prioriteit. De leerlingen kunnen steeds terecht bij hun leerkracht of bij de leerkracht sociale vaardigheden die optreedt als vertrouwenspersoon. De school heeft ook een traditie van huisbezoeken bij wijze van eerste contact. De leerkracht bezoekt de ouders thuis om zich voor te stellen en te vertellen over de werking in de klas. Daardoor voelen ouders en kind zich welkom.

De eerste schooldag organiseren we een ‘welkom-op-school moment’ met koffie en boterkoeken en krijgen alle mama’s en papa’s een geschenkje aangeboden door onze oudervereniging.

Twee keer per jaar organiseert de school een oudercontact. Daar worden niet alleen de schoolse resultaten besproken maar de ouders worden ook geïnformeerd over het welbevinden van hun kind. Tijdens het laatste oudercontact worden de ouders getrakteerd op een glas bij wijze van ‘dank u wel voor het vertrouwen’. Aan de ouders en de leerlingen van de zesde klassers wordt door onze oudervereniging een receptie aangeboden.

Onze school levert inspanningen omdat de leerling en de leerkracht zich thuis zouden voelen.

Op het niveau van de leerling kun je dit merken aan de speeltuin en het dierenpark waar de school in investeerde.  Ook organiseren wij op geregelde tijdstippen extra-muros activiteiten zoals sportactiviteiten op woensdagmiddag, museabezoek, bos- en zeeklassen. In de bovenbouw bespreekt de leerkracht voorafgaand aan het oudercontact in een één – één gesprek het rapport. De lessen sociale vaardigheden worden door de leerlingen als heel positief ervaren. Ieder kind beschikt over een eigen leefboek waarin zijn schoolleven wordt neergepend, getekend en gepersonaliseerd. Op niveau van de leerkracht worden inspanningen geleverd zodat iedereen zich thuis voelt op school. Je merkt dit aan de leraarskamer waar het leuk vertoeven is. Samen zijn we sterker door het organiseren van vele overlegmomenten en de openklas structuur. Verjaardagen worden altijd gevierd en op geregelde tijdstippen gaan we samen uit eten. Elke vrijdagmiddag is er een onthaastingmoment waar de op school etende leerkrachten om de beurt het aperitief verzorgen. Driejaarlijks organiseren we een teambuildingweekend waar alle leerkrachten aan deelnemen. Ieder jaar organiseert de school ook functioneringsgesprekken waar de leerkracht in een open sfeer samen met de directeur streeft naar een beter werkklimaat.

Een beleid voor leerlingen die extra zorg behoeven, vinden wij nodig.

Onze school investeert in competente mensen die samen het zorgteam uitmaken. Zij nemen de klas over terwijl de titularis tijd neemt om kinderen-met-zorg bij te werken. Extra aandacht besteden we eveneens aan hoogbegaafde kinderen aan wie aangepast leermateriaal wordt verstrekt. Het volgsysteem op school ondersteunt de zorgverstrekkers en ook de samenwerking met het CLB ervaren we als positief.

Onze school staat open voor andere culturen.

In onze school zijn alle leerlingen welkom! Dit beschouwen we als een erezaak. Anderstaligen worden begeleid. Leerlingen met een ander geloof genieten geen voorkeursbehandeling maar worden gelijk behandeld. Ze zijn niet verplicht om bijvoorbeeld hun eerste communie te doen.Via onze comeniusprojecten komen de leerkrachten in contact met andere culturen wat zorgt voor een bredere kijk. Ook financiert onze school drie kinderen via de ngo ‘Cunina’.

Een school met perspectief

De Smalle is een school met een christelijke levensvisie met respect voor diverse religieuze en humanistische levensbeschouwing.

Wekelijks investeert onze school onderwijstijd in godsdienst. Hoewel wij de christelijke levensvisie trachten voor te leven, besteden we ook in de hogere klassen aandacht aan andere overtuigingen. Maandelijks organiseren wij een eucharistieviering in de parochiekerk voor de lagere afdeling. Deze vieringen worden telkens door een bepaalde leeftijdsgroep verzorgd. Tweejaarlijks vergasten de leerlingen uit de vijfde klas onze school, de parochie en ziekenzorg op een kerstspel. Daarnaast organiseren wij een instap- en dankviering op zaterdagavond naar aanleiding van de eerste communie en het vormsel.

Op school vinden wij het ontwikkelen van sterktes belangrijk.

De theorie van Marcus Buckingham rond ‘Work with your strengths’ vormt een belangrijke peiler in ons opvoedingsproject. Het ontwikkelen van sterktes bij kinderen vinden wij belangrijker dan enkel het wegwerken van zwaktes.De leerkrachten gebruiken elkaars sterktes in de open parallelklassen en elke leerkracht kan terecht in een werkgroep die aansluit bij zijn eigen sterktes. Het comeniusproject ‘Work with your strengths for a strong Europe’ sluit daarbij aan.De leerlingen leren hun eigen sterktes ontdekken en ontwikkelen o.a. tijdens de lessen sociale vaardigheden. De school speelt daar op in door: het megaknap project, het uitwerken van thema’s via meervoudige intelligentie (theorie van Gardner), het labyrint op de speelplaats, het leefboek waar een kind individueel een portfolio maakt van zijn eigen schoolloopbaan, het schoolfeest…

Op onze school worden er inspanningen geleverd om een rijke en uitdagende leeromgeving te creëren vertrekkend vanuit de leefwereld van elk kind. 

Elke parallelklas vanaf het tweede leerjaar beschikt over een Activ Board. In de kleuterafdeling wordt ervaringsgericht gewerkt met seizoensgebonden belangstellingsthema’s. Sinds dit jaar zorgen techniekkoffers voor de nodige uitdagingen.Verder werd er geïnvesteerd in een schitterende speeltuin, een stille tuin met een dierenpark, spelkoffers en een tribune voor drama en dans. Een geluidsinstallatie staat permanent ter beschikking.

Een duurzame school

Onze school investeert in het sociaal vaardig maken van de leerlingen, maakt werk van de goede relaties en leert hen verantwoordelijkheid op te nemen.

Wekelijks krijgen de kinderen van de lagere afdeling een lestijd sociale vaardigheden door een juf die daarvoor diverse opleidingen volgde. In de klas en op de speelplaats gelden regels die in de klas worden aangeleerd. Op school leren kleuters en leerlingen verantwoordelijkheid op te nemen door: taakjes gedurende een bepaalde periode uit te voeren; klasleider te zijn; de speelplaats netjes te houden; de melk te bedelen; het dierenpark te onderhouden; mee te helpen aan het tutorlezen.

Op onze school heerst een inspraak- en overlegcultuur, zowel met ouders, leerlingen, personeel als de lokale gemeenschappen.

Onze school beschikt over een actieve oudervereniging ‘de vrienden van de Smalle’ die de school financieel ondersteunt en een brug slaan tussen ouders en school. De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en leden van de lokale gemeenschappen. Zij brengen adviezen uit over schoolaangelegenheden. Ten slotte is er nog het medezeggenschapscollege waarin leden van de schoolraad onze school vertegenwoordigen.De leerkrachten vergaderen wekelijks tijdens het maandagmorgenoverleg waar praktische zaken voor de komende week worden besproken. Daarnaast vergaderen de leerkrachten maandelijks. Tijdens deze vergadering komen meer inhoudelijke zaken aan bod. Elke week worden in de lagere afdeling de parallelleerkrachten twee lestijden klasvrij gemaakt om met elkaar te overleggen. Op onze school heerst er tenslotte ook een cultuur van werkgroepen waardoor niet alleen nieuwe ideeën tot stand komen maar waardoor ook de lasten over verschillende schouders worden verdeeld.

Op onze school is er aandacht voor reflectie en levenslang leren.

Op leerlingenniveau is er in De Smalle aandacht voor reflectie via het kindeigen rapport en het leefboek. De kinderen evalueren zichzelf. In het leefboek kan het kind zijn beleving en creativiteit kwijt. Kringgesprekken zijn eveneens ingebed in de schoolcultuur.De leerkrachten worden gestimuleerd om zich individueel of in groep bij te scholen rond onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen. Ook proberen wij onze pedagogische studiedagen zinvol in te vullen door te kiezen voor onderwerpen die passen in onze visie rond levenslang leren. Comeniusprojecten geven de leerkrachten eveneens de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen. Functioneringsgesprekken zorgen voor betere werkomstandigheden. Tot slot organiseert de school één keer per jaar een ‘Stop and Think’-moment waar wij als school onze werking evalueren en durven in vraag te stellen.

Op onze school voeden wij de kinderen op tot milieubewust en gezond leven.

Dat kun je merken aan het volgende gezondheidsbeleid: fruitdag op woensdag; gezond ontbijt op school; aanmoediging voor gezonde tussendoortjes; gezondheidsdag; deelname aan SVS – activiteiten; naschoolse sport. Sport op school vinden wij eveneens belangrijk. De speeltuin en de speelplaats nodigen daartoe uit. Sinds dit jaar zijn we gestart met het MOS – project. Kinderen leren afval te reduceren en te sorteren. Jaarlijks is er een grote opruimactie na het schoolfeest waar we met medewerking van de stad Brugge de buurt aanpakken. De stille tuin en het dierenpark zorgen voor een oase van rust en bewondering voor het mooie in de natuur.

Een school met passie

Onze school durft te vernieuwen. Nieuwe ideeën worden gestimuleerd

Onze nieuwbouw straalt deze visie volledig uit: de tussenwanden in de parallelklassen zorgen voor een openheid tussen leerling en leerkracht en tussen de leerkrachten onderling. Zij maken daardoor gebruik van elkaars sterktes om samen anders en beter les te geven aan de kinderen. Ook beschikt elke pedagogische ruimte over een Activ Board. Methodes worden steeds geëvalueerd en vernieuwd. Nieuwe ideeën worden in de groep gegooid, uitgeprobeerd, geëvalueerd en geïntegreerd (indien goed bevonden). Zo hebben we geïnvesteerd in ICT, SOVA, Comenius, techniek, leefboek, meervoudige intelligentie, Bingel, Yurls, speeltuin en dierenpark. Werkgroepen zorgen voor nieuwe ideeën die dan weer leiden tot een (ver)nieuw(d)e aanpak. Het nieuw schoolfeest is daar een geslaagd voorbeeld van. Onze deelname aan Comeniusprojecten geeft vaak aanleiding tot nieuwe inzichten en werkmethodes.

Op onze school stimuleert men het engagement, worden keuzes gemaakt en neemt men verantwoordelijkheid op.

De Smalle heeft een rijke traditie op het vlak van werkgroepen: sport op school, speelplaatsspelen, Sinterklaasfeest, schoolfeest, MOS,… Ook op het niveau van de scholengemeenschap zijn onze leerkrachten actief: werkgroep kleuter en pastoraal, ICT, zorg. Deze werkgroepen vergaderen regelmatig en delen dan hun bevindingen en beslissingen mee aan de groep op personeelsvergaderingen of tijdens het maandagmorgenoverleg.

Leerkrachten kunnen zich voortdurend vernieuwen door na te scholen. 

Elk jaar kunnen de leerkrachten kiezen uit een rijk aanbod van individuele nascholingen. De zorgcoördinator is hiervoor verantwoordelijk en bundelt alles in een nascholingsplan.  Mogelijke opleidingen mogen door de leerkracht zelf worden aangebracht. Pedagogische studiedagen zijn dan weer gericht op het team. De laatste jaren kiezen we zelfs om af en toe samen met onze collega’s van de scholengemeenschap een onderwerp onder de loep te nemen. In de Smalle kijken we pas achterom wanneer we van plan zijn die kant uit te gaan.

Op onze school wordt creativiteit gestimuleerd. 

Onze school staat open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar andere invalshoeken om de kinderen dagelijks te boeien. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren van elkaar. Het kinderspektakel, de jaarlijkse talentenshow, kleuterdans en jazzdans zorgen ervoor dat kinderen creatief bezig blijven. Voor knutselactiviteiten worden vaak externen gevraagd om de talenten van de kinderen te helpen ontplooien.

Hanna Arendt schreef ooit: ‘Een pedagogische houding is een houding van liefhebben’